با همکاری مرکز کارآفرینی دانشکده فنی دختران ولی عصر(عج) دانشگاه فنی و حرفه ای